Privacy Statement

SimpledCard N.V. (hierna: “SimpledCard”) respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website: www.simpledcard.com. SimpledCard gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding, die tussen u en SimpledCard wordt beheerst door het Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens, geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.

1. Wat is de applicatie?

Simpled Card is de onderneming die de applicatie exploiteert. De applicatie is een platform voor het beheren van betaalpassen en bijbehorende diensten.

2. Welke gegevens worden door SimpledCard verwerkt?

Indien u zich wenst te registreren op de SimpledCard website, zullen uw bedrijfsnaam, naam en e-mailadres verwerkt worden. Van alle websitebezoekers worden de gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 5).

3. Voor welke doeleinden verwerkt SimpledCard gegevens?

Uw naam en e-mailadres zullen, indien u zich hiervoor hebt opgegeven, verwerkt worden om de nieuwsbrief en/of e-mailservice aan u te kunnen verzenden of om met u in contact te treden over uw eventuele aanvraag.

4. Aan wie verstrekt SimpledCard gegevens?

SimpledCard zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. SimpledCard behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) de SimpledCard website, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. SimpledCard zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de SimpledCard website of een advertentie in een landelijk dagblad.

5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt SimpledCard deze?

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt geplaatst op uw computer door het systeem van de website die u bezoekt en bevat informatie over uw bezoek aan de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat de website zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt de website uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan SimpledCard haar website en diensten afstemmen op uw wensen en behoeften.

Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.

Er wordt op deze website gebruik gemaakt van first party analytics cookies, waarbij alleen geanonimiseerde gegevens worden verzonden en derden geen toegang krijgen tot de verzamelde gegevens.

U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de SimpledCard website negatief beïnvloed kunnen worden.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van SimpledCard?

De SimpledCard website bevat links naar websites van derden. SimpledCard is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

7. Hoe beschermt SimpledCard uw gegevens?

SimpledCard draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Welke rechten hebt u?

U hebt het recht SimpledCard te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. SimpledCard zal op dit verzoek schriftelijk en zo snel mogelijk reageren. Vervolgens kunt u SimpledCard verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal SimpledCard zo snel mogelijk reageren.

9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien SimpledCard mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van SimpledCard dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier op deze website.

Mobiele app | Card Management Systeem | SimpledCard betaalpassen